Dla klientów indywidualnych mamy przygotowaną szczególnie szeroką gamę naszych usług. Służymy radą i pomocą we wszystkich sprawach życia codziennego. Dochodzimy m.in. zwrotu wierzytelności wynikających z zawartych umów pożyczek, przygotowujemy profesjonalne umowy najmu i inne, a także pomagamy przy dochodzeniu roszczeń wynikających z procesów budowlanych. Jesteśmy gotowi służyć pomocą w sprawach związanych z odwołaniem darowizny, czy w sytuacji wystąpienia wad towarów w umowach sprzedaży. Częstym przypadkiem w naszej praktyce są sprawy dotyczące eksmisji, a także rozliczeń wynikających z bezumownego korzystania z nieruchomości. Wskazujemy właściwe sposoby rozliczania nakładów i wydatków dokonywanych na nieruchomości lub ruchomości, oddawane do używania na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych.

Pomagamy rozwiązywać spory dotyczące podziałów majątku między współwłaścicielami będącymi byłymi małżonkami, spadkobiercami, konkubentami lub współuprawnionymi na podstawie innych tytułów prawnych. Przygotowujemy plany podziałowe, a także służymy radą przy rozliczaniu nakładów lub korzyści osiągniętych z majątków wspólnych. W tego typu sprawach staramy się osiągnąć porozumienie na drodze negocjacji lub reprezentując naszych Mocodawców przed sądami.

Zajmujemy się także wszelkiego typu sprawami, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa z nimi związane. W codziennej praktyce rozwiązujemy spory dotyczące zasiedzenia nieruchomości, ich wydania, korzystania z linii przesyłowych, ustalenia prawa własności do gruntów, a także obciążających je służebności. Naszych Mocodawców reprezentujemy także w sprawach związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, a także tych jakie dotyczą nakładów na nieruchomości.

Dużą cześć naszej działalności koncentrujemy na sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego. Służymy radą i pomocą przy sporządzaniu testamentów, określając w nich krąg spadkobierców, czy treść zapisów windykacyjnych. Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach dotyczących ustalenia spadkobierców zarówno testamentowych jak i ustawowych. Nie rzadko również reprezentujemy naszych Mocodawców w sporach dotyczących uznania za niegodnego dziedziczenia lub dotyczących unieważnienia testamentów. Bierzemy także udział w sprawach dotyczących podziału majątków spadkowych. W sprawach tych wskazujemy na właściwe sposoby rozliczenia całokształtu stosunków majątkowych między uprawnionymi. Dochodzimy również zachowków, a także pomagamy dokonać właściwego rozliczenia darowizn i innych przysporzeń, które mają wpływ na ich wartość.

Jesteśmy zawsze gotowi walczyć o odszkodowania wynikające z różnych zdarzeń prawnych i to bez względu na wartość przedmiotu sporu. Naszych Mocodawców reprezentujemy w sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych, a w tym z tytułu szkód objętych ubezpieczeniami OC i auto-casco lub wypadków przy pracy. Nie są nam również obce sprawy związane z ustaleniem odpowiedzialności i odszkodowań za błędy medyczne, następstwa niewłaściwego leczenia, czy te związane z zakażeniami w trakcie pobytów w placówkach medycznych. Kierując się bogatym doświadczeniem w tego typu sprawach jesteśmy w stanie ocenić prawdopodobne szanse powodzenia takich procesów i wybrać najkorzystniejsze dla poszkodowanych rozwiązania.

Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw. Pracujemy nad tym, aby sprawcy czynów karalnych ponieśli nie tylko odpowiedzialność prawnokarną, ale także naprawili wyrządzone szkody w sposób satysfakcjonujący pokrzywdzonych, poprzez zasądzenie od nich odszkodowań w satysfakcjonującej wysokości.

Naszych Klientów bronimy także w sprawach karnych. Osoby oskarżone reprezentujemy od początku postępowania przygotowawczego, a następnie we wszystkich instancjach sądowych. Służymy radą i pomocą w przygotowaniu taktyki obrony, czuwając nad rzetelnym prowadzeniem postępowań karnych.